Vedtægter

§1 Navn:
MC Klatten

§2 Hjemsted:
Kolding Kommune

§3 Formål:
Stk. 1. At samle motorcyklister til et aktivt, kontinuerligt, fælles, hyggeligt og harmonisk samvirke for at fremme
og værne om fælles interesser i Kolding Kommune.
Stk. 2. Hjælpe hinanden med vedligeholdelse af egne motorcykler i fælles lokaler.
Stk. 3. Fælles udflugter.
Stk. 4. Udbredelse af teknisk viden om motorcykler
Stk. 5. At fremme motorcyklismens image i den brede befolkning.
Stk. 6. At samle til fælles udadvendte, MC relaterede aktivitet, som f.eks. foredrag, video fremvisning mv.

§4 Medlemskab:
Stk. 1. Enhver, som kan tilslutte sig formålsparagraffen, kan optages som medlem af foreningen.
Stk. 2. Medlemmer må ikke bære rygmærker.
Stk. 3. Miskreditering af foreningen betyder ophør af medlemskab. (1*)
Stk. 4. "Støtteben" må ikke eje en MC, - har ikke stemmeret, - har ikke nøgle til foreningen, - bliver inviteret til arrangementer.
Støtteben betaler 50 Kr. i kvartalet for medlemskab.
Stk. 5. Optagelse af nye medlemmer, skal finde sted på et bestyrelsesmøde.
Medlemsnummer tildeles efter 3 måneders tilfredsstillende prøvetid.
Stk. 6. Minimumskrav for medlemskab er, at man betaler kontingent efter reglerne, deltager i rengøringsturnus, samt i videst muligt omfang deltager socialt i klubbens aktiviteter.
Stk. 7. Udmeldelse skal ske til kassereren.

1*
  Miskreditering afgøres af den siddende bestyrelse (i fuld enighed) som har mulighed for at
  ekskludere et medlem.
  Ved miskreditering forstås:
  - Generelt brud på vedtægterne.
  - Manglende indbetaling af kontingent (efter gentagne rykkere).
  - Illoyal optræden


§5 Kontingent:
Stk. 1. Kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, udgør 2 rater i et kalenderår.
Nye medlemmer betaler 100 kr. i mdr. i et kvartal indtil medlemsnummer er tildelt.
Stk. 2. Den 01.03.2015 blev det vedtaget på generalforsamlingen, at alle medlemmer betaler det samme kontingent. Dette er gældende fra d. 01.01.2016.

§6 Generalforsamling:
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal.

  Dagsordenen er minimum som følgende:
    1. Valg af dirigent & sekretær
    2a. Formandens beretning
    2b. Udvalgenes beretninger
    3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
    4. Indkomne forslag fra bestyrelsen
    5. Eventuelle indkomne forslag fra Klattens medlemmer
    6. Valg af bestyrelsesmedlemme
    7. Evt.

Stk. 2. Bekendtgørelsen om generalforsamlingen, sker ved mail og på klubbens forum på hjemmesiden, samt ved opslag i klubben senest 1 måned før
afholdelse.
Stk. 3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Et forslag der har lige
mange stemmer for og imod, bortfalder.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling. Alle medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Dog kræves det at minimum 70% af alle medlemmer er fremmødt for at en ekstra ordinær generalforsamling er
beslutningsdygtig. Forslag fremlagt på en ekstra ordinær generelforsamling behandles som § 6 stk. 4.
Stk. 6. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en generalforsamling. Vedtægtsændringer vedtages / bortfalder
som § 6 Stk. 4.

§7 Valg af bestyrelse:
Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. En suppleant til bestyrelsen der vælges et år af gangen. Desuden er der i klubben 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Stk. 2a. På ulige årstal vælges formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor.
Stk. 2b. På lige årstal vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 1 revisor suppleant. Dvs. at alle bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for en 2 årlig periode.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær.

§ 8 Regnskab og budget:
Stk. 1. Regnskab og budget følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse samt revisorer, dette fremlægges på general-
forsamlingen hvorefter generalforsamlingen godkender regnskabet.
Stk. 3. En evt. formue tilhører foreningen, til fælles brug af foreningens medlemmer.
Stk. 4. Formand og kasserer, i fællesskab, har tegningsret for foreningen. Ved udgifter udover normale
driftsomkostninger, for beløb over 5.000 kr. skal godkendes af en samlet bestyrelse.

§9 Opløsning af foreningen:
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske gennem skriftlig afstemning og med 2/3 dels flertal af samtlige
foreningens stemmer.
Stk. 2. Eventuelle værdier skal i tilfælde af opløsning gå til hjælp til trafikskadede motorcyklister.

Stiftende generalforsamling fandt sted 20/10 1996 -- 17..gf / MC Klatten / 07.03.2013


Copyright ©2024 www.mc-klatten.dk - Design by Top 10 Binary Options